. เช็กเลย ประกันสังคม เปิดไทม์ไลน์คืนเงินสมทบ ม.40 ได้วันไหนบ้าง -
ข่าวสังคม - โซเชียล » เช็กเลย ประกันสังคม เปิดไทม์ไลน์คืนเงินสมทบ ม.40 ได้วันไหนบ้าง

เช็กเลย ประกันสังคม เปิดไทม์ไลน์คืนเงินสมทบ ม.40 ได้วันไหนบ้าง

26 กรกฎาคม 2022
98   0

เพจเฟซบุ๊ก สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน แจ้งความคืบหน้าและรายละเอียดในการ คืนเงินสมทบประกันสังคม สำหรับ ผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่ชำระเงินสมทบเต็มจำนวน งวดเดือน สิงหาคม 2564 – มกราคม 2565 และ งวดเดือน กุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2565 รับเงินคืนในส่วนที่ชำระเกิน ผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชน

สำหรับไทม์ไลน์กำหนดวันโอนเงิน มีดังนี้

-ผูกบัญชีพร้อมเพย์ก่อน 1 สิงหาคม 2565 จะได้รับ คืนเงินสมทบระหว่างวันที่ 8-11 สิงหาคม 2565

-ผูกบัญชีพร้อมเพย์ก่อน 8 กันยายน 2565 จะได้รับ คินเงินสมทบระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2565

หากไม่มี บัญชีธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ กับ เลขประจสามารถดำเนินการได้ดังนี้

-ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (สปส.1-40/7) ได้ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th หรือขอรับได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ

-จัดส่งเอกสารการขอรับคินเงินสมทบได้ทางไปรษณีย์

-ยื่นเอกสารอขอรับเงินสมทบได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ

สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 40

สามารถยื่นคำขอรับเงินสมทบที่นำส่งไว้เกินจำนวนได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทั่วประเทศ (ยกเว้นสำนักงานใหญ่) หรือยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ เพื่ออำนวยความสะดวกผู้ประกันตนไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง ภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ทราบว่ามีสิทธิรับเงิน หรือภายใน 10 ปี นับแต่วันที่นำส่งเงินสมทบเข้ากองทุน

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นคำขอรับคืนเงินสมทบ

-แบบคำขอรับเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่นำส่งไว้เกินจำนวนที่ต้องชำระคืนกรณีลดอัตราเงินสมทบ (สปส.1-40/7) โดยโหลดแบบฟอร์ม (สปส.1-40/7)

ในเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th

– บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้

– หนังสือมอบอำนาจ กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นรับเงินแทน พร้อมบัตรประชาชนฉบับจริงของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

-สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ประเภทออมทรัพย์หน้าแรกที่มีชื่อและเลขที่บัญชีของผู้ประกันตน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

– ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน)

– ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

– ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)

– ธนาคารออมสิน

ผู้ประกันตนสามารถยื่นแบบคำขอรับเงินสมทบมาตรา 40 ที่นำส่งไว้เกินจำนวนที่ต้องชำระคืนของงวดเดือนสิงหาคม 2564 ถึงเดือนมกราคม 2565 และงวดเดือนกุมพันธ์ ถึงเดือนกรกฎาคม 2565 ในคราวเดียวกันได้

ผู้ประกันตนสามารถคำนวณยอดเงินที่นำส่งไว้เกิน ดังนี้

งวดเดือนสิงหาคม 2564 ถึงเดือนมกราคม 2565

– ทางเลือกที่ 1 ปกตินำส่งเดือนละ 70 บาท

ลดเหลือ 42 บาท ยอดเงินคืน 28 บาท

– ทางเลือกที่ 2 ปกตินำส่งเดือนละ 100 บาท

ลดเหลือ 60 บาท ยอดเงินคืน 40 บาท

– ทางเลือกที่ 3 ปกตินำส่งเดือนละ 300 บาท

ลดเหลือ 180 บาท ยอดเงินคืน 120 บาท

งวดเดือนกุมพันธ์ ถึงเดือนกรกฎาคม 2565

– ทางเลือกที่ 1 ปกตินำส่งเดือนละ 70 บาท

ลดเหลือ 42 บาท ยอดเงินคืน 28 บาท

– ทางเลือกที่ 2 ปกตินำส่งเดือนละ 100 บาท

ลดเหลือ 60 บาท ยอดเงินคืน 40 บาท

– ทางเลือกที่ 3 ปกตินำส่งเดือนละ 300 บาท

ลดเหลือ 180 บาท ยอดเงินคืน 120 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

ที่มา สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน