. เปิดลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ส.ค.65 -
ข่าวสังคม - โซเชียล » เปิดลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ส.ค.65

เปิดลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ส.ค.65

13 กรกฎาคม 2022
168   0

ลงทะเบียน “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” รอบใหม่ ส.ค. ได้ที่ไหนบ้าง เช็คก่อนถึงวัน โดยคลังเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 บัตรคนจน รอบใหม่ เปิดลงทะเบียน “บัตรคนจน” รอบใหม่ ส.ค. 65 สำหรับประชาชนผู้มีคุณสมบัติ-ผู้มีสิทธิ มีหลักเกณฑ์และมีรายละเอียดทั้งหมดดังนี้

ทั้งนี้ ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ สิงหา 65 เปิดจุดลงทะเบียน walk in และ ออนไลน์ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ”

โดยให้คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) เป็นผู้ช่วยประสานงานการลงทะเบียนรอบใหม่ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจในการลงทะเบียนรอบใหม่ และสามารถประสานงานสำหรับการลงทะเบียนในต่างจังหวัดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

หน่วยงานรับลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

– ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

– ธนาคารออมสิน

– ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

– กรมบัญชีกลาง

– กระทรวงมหาดไทย (ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ)

– สำนักงานเขตกรุงเทพมหานาคร

– สำนักงานเมืองพัทยา หรือ ณ สถานที่ที่หน่วยงานรับลงทะเบียนกำหนด

– ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์โครงการกำหนด

คุณสมบัติผู้มีสิทธิลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน รอบใหม่ 2565

1.สัญชาติไทย มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบูรณ์ขึ้นไป

2. ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช ผู้ต้องขัง ผู้ถูกกักกัน ผู้ต้องกักขัง บุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ ฯ

3. ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ ผู้รับบำเหน็จรายเดือน ผู้รับบำนาญปกติ หรือ เบี้ยหวัดจากส่วนราชการ ข้าราชการการเมือง ส.ส. ส.ว. เดิม รายได้บุคคล ไม่เกิน 100,000 บาท เปลี่ยนเป็น บุคคล (ต่อปี) และครอบครัว (เฉลี่ยต่อคนต่อปี) รายได้ไม่เกิน 100,000 บาท

4.ทรัพย์สินทางการเงินบุคคล (ต่อปี) และครอบครัว (เฉลี่ยต่อคนต่อปี) ทรัพย์สินทางการเงินไม่เกิน 100,000 บาท

5.ไม่มีวงเงินกู้ หรือมีวงเงินกู้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง แต่ไม่เกินหลักเกณฑ์

– วงเงินกู้บ้านไม่เกิน 1.5 ล้านบาท

– วงเงินกู้รถไม่เกิน 1 ล้านบาท

6.ต้องไม่มีบัตรเครดิต

7.ไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ หรือมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้ (เดิม เกษตรกร มีที่ดิน ไม่เกิน 10 ไร่ ไม่ใช่เกษตรกร มีที่ดิน ไม่เกิน 1 ไร่ บ้าน ไม่เกิน 25 ตารางวา ห้องชุด ไม่เกิน 35 ตารางเมตร)