. กรุงไทย 50000 บาท ผ่อน 1324 ต่อเดือน -
ข่าวสังคม - โซเชียล » กรุงไทย 50000 บาท ผ่อน 1324 ต่อเดือน

กรุงไทย 50000 บาท ผ่อน 1324 ต่อเดือน

29 สิงหาคม 2021
194   0

เป็นอีกหนึ่งข่าวสารดีๆ สำหรับผู้ที่ต้องการเงินด่วน หรือใช้สำหรับหมุนเวียนในกิจการ วันนี้กรุงไทยเปิดสินเชื่อที่มีชื่อว่า Smart Money โดยให้วงเงินสินเชื่อสูงสุดงถึง 5 เท่าของรายได้ แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท ที่สำคัญคือ ไม่ต้องค้ำประกัน ไม่ต้องมีบัญชีธนาคารของกรุงไทย

ก็สามารถกู้ได้ แต่มีเงื่อนไขว่าจะต้องมีเงินเดือนขั้นต่ำอยู่ที่ 30,000 บาทขึ้นไป จึงจะสามารถทำสินเชื่อผ่านได้ และสำหรับกลุ่มราชการ และรัฐวิสาหกิจ ก็สามารถสมัครใช้บริการได้เช่นกัน

จุดที่น่าสนใจของสินเ ชื่อ Smart Money

-วงเงินสูงสุด 5 เท่าข องรายได้ แต่ไม่เกิ น 1 ล้านบาท

-ไม่มีบัญชีเงินเดือนกับกรุงไ ทยก็ทำได้ เพียงมีรายไ ด้ 30,000 บาทขึ้นไป

-กู้ง่าย ไม่ต้องมีหลักประกัน หรือคนค้ำป ระกัน

วงเงินที่กู้

-เงินเดือน 30,000 บาท กู้ 50,000 บาท ผ่อนยาว 60 เดือน ผ่อนเดือนละ 1,324 บาทเท่านั้น

-เงินเดือน 30,000 บาท กู้ 100,000 บาท ผ่อนยาว 60 เดือน ผ่อนเดือนละ 2,649 บาทเท่านั้น

คุณสมบัติผู้กู้

-โดยจะต้องเป็นบุคคลทั่วไปที่มีรายได้ต่อเดือนขั้ นต่ำ 30,000 บาท

-ผู้กู้ต้องมีอายุงานไม่น้อยก ว่า 1 ปี

-กรณีเจ้าของร้านค้ารายย่อยทั่วไป มีรายได้สุทธิขั้นต่ำ เดือนละ 30,000 บาท เปิดร้านมาไม่น้อยกว่า 2 ปี

-ต้องไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว

เอกสารประกอบการสมัคร

-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

-สำเนาทะเบียนบ้าน

-บัตรประจำตัวพนักงาน (ถ้ามี)

-ต้นฉบับหนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงิ นเดือนล่าสุด หรือต้นฉบับหลักฐานอื่ นที่แสดงรายได้ที่เชื่อถือได้

Statement

-บุคคลทั่วไปที่มีรายได้ประจำ ใช้ Statement ย้อนหลังมากก ว่า 3 เดือน

-เจ้าของร้านค้ารายย่อยทั่วไป ใช้ Statement ที่ดำเนินธุรกิจ ย้อนหลัง 1 ปี สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน (หากมี) หรือสำเนาทะเบียนการค้า (หากมี)

-เอกสารใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อบุคคล สินเชื่ อบัตรเครดิตเดือนล่าสุด หรือ เอกสารอื่นในลักษณะเดี ยวกัน หากต้องการกู้เพื่อชำระค่าสินเชื่อ

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ หรือ Call Center โทร. 02 111 1111