. ไฟเขียวแล้ว ให้ ม.ธรรมศาสตร์ จัดหา วัคซีน โ ค วิ ด-ย า-เวชภัณฑ์ ได้ -
ข่าวสังคม - โซเชียล » ไฟเขียวแล้ว ให้ ม.ธรรมศาสตร์ จัดหา วัคซีน โ ค วิ ด-ย า-เวชภัณฑ์ ได้

ไฟเขียวแล้ว ให้ ม.ธรรมศาสตร์ จัดหา วัคซีน โ ค วิ ด-ย า-เวชภัณฑ์ ได้

28 สิงหาคม 2021
233   0

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดการบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โ ค โ ร น า 2019 พ.ศ. 2564 ความว่า

ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 และได้มีการขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เป็นระยะอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

เพื่อให้การบริการทางการแพทย์ และการสาธารณสุขแก่ประชาชน ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต ซึ่งอยู่ในหน้าที่และความรับผิดชอบของ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และคณะวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พ.ศ. 2558

จึงออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการจัดการบริการทางการแพทย์ และการสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ดังนี้

1.ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

2.ในข้อบังคับนี้ การให้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข ให้หมายความรวมถึง การป้องกันหรือบำบัดโรค การรักษาพยาบาล การควบคุมและฟื้นฟูสุขภาพ ตลอดจนการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ จัดหา ผลิต ขาย หรือนำเข้า หรือขออนุญาตและออกใบอนุญาต การขึ้นทะเบียนยา วัคซีน เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และสิ่งอื่นที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องในการดำเนินการดังกล่าว ทั้งที่ดำเนินการในประเทศและในต่างประเทศ

3.ให้อธิการบดีเป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัย ในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ บริการทางการแพทย์ และการสาธารณสุข ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค CV-19 และให้มีอำนาจ ในการตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ทั้งในและต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ

อธิการบดีอาจมอบหมายหรือมอบอำนาจ ให้หน่วยงานของรัฐอื่นได้ หน่วยงานภาคเอกชน บุคคล ทั้งในและต่างประเทศหรือผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยผู้ใดเป็นผู้ได้รับมอบหมาย หรือได้รับมอบอำนาจดำเนินการแทนได้

4.การจัดการบริการทางการแพทย์ และการสาธารณสุขแก่ประชาชน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค CV-19 ตามข้อบังคับฉบับนี้ ให้ดำเนินการโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นสำคัญ โดยให้พิจารณาถึงความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นการเฉพาะ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ให้อธิการบดีรายงานการดำเนินการตามข้อบังคับฉบับนี้ ให้สภามหาวิทยาลัยทราบเป็นระยะ

5.ยา วัคซีน เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และอื่นๆที่จำเป็น ที่มหาวิทยาลัยจัดหามาเพื่อการให้บริการสาธารณสุข ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค CV- 19 ถือเป็นทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ที่ใช้เพื่อประโยชน์เกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การบริการทางวิชาการ ย่อมไม่อยู่ในความรับผิดชอบแห่งการบังคับคดีและการบังคับทางปกครอง ทั้งนี้ ตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พ.ศ. 2558