. ลงทะเบียน สินเชื่อสานฝันสร้างอาชีพ รายละ 1 แสนบาท -
ข่าวสังคม - โซเชียล » ลงทะเบียน สินเชื่อสานฝันสร้างอาชีพ รายละ 1 แสนบาท

ลงทะเบียน สินเชื่อสานฝันสร้างอาชีพ รายละ 1 แสนบาท

19 สิงหาคม 2021
237   0

ธ.ก.ส. ปล่อยกู้ สินเชื่อสานฝันสร้างอาชีพ ให้กู้รายละไม่เกิน 100,000 บาท ปลอดชำระต้นเงิน 24 เดือน

สินเชื่อสานฝันสร้างอาชีพ เป็นสินเชื่อเพื่อนำไปเป็นค่าใช้จ่าย หรือ ค่าลงทุนในการเริ่มต้นประกอบอาชีพ สนับสนุนการสร้างงาน สร้างอาชีพในชุมชนเมือง และ ภาคชนบท ผ่านโครงการของ ธ.ก.ส.

คุณสมบัติผู้กู้

-เป็นบุคคลสัญชาติไทย

-ต้องเป็นเกษตรกร ทายาทเกษตรกร บุคคลในครัวเรือนเกษตรกร

-มีแผนในการประกอบอาชีพเกษตร หรือประกอบการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรืออาชีพนอกภาคการเกษตร หรืออาชีพที่มีลักษณะเป็นการลงทุนค้าขายเพื่อเลี้ยงชีพในครัวเรือน

<

-ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ CV-19

วงเงินกู้

-วงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาท ต่อราย

อัตราดอกเบี้ย

-กรณี เป็นค่าลงทุนปีที่ 1-3 คิดดอกเบี้ย 4% ต่อปี ปีที่ 4 – 5 อัตราดอกเบี้ย MRR (ปัจจุบัน MRR เท่ากับร้อยละ 6.5 ต่อปี) กำหนดระยะเวลาชำระคืน ไม่เกิน 5 ปี โดยปลอดชำระต้นเงิน 2 ปีแรก แต่ยังต้องชำระดอกเบี้ย

-กรณี กู้เป็นค่าใช้จ่าย คิดดอกเบี้ย 4% ต่อปี ระยะเวลาชำระคืน ไม่เกิน 12 เดือน (พิเศษ ไม่เกิน 18 เดือน) นับแต่วันกู้

ติดต่อได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ Call Center โทร. 02 555 0555