. ข่าวดีย เผยกำหนดจ่ายเงิน 2 พัน ให้ผู้ปกครองนักเรียน -
ข่าวสังคม - โซเชียล » ข่าวดีย เผยกำหนดจ่ายเงิน 2 พัน ให้ผู้ปกครองนักเรียน

ข่าวดีย เผยกำหนดจ่ายเงิน 2 พัน ให้ผู้ปกครองนักเรียน

16 สิงหาคม 2021
309   0

วันที่ 16 ส.ค.2564 ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการแถลงข่าว จุดยืนลดภาระทางการศึกษา ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting โดยมี น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ พร้อมด้วย คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช, นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ, นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดศธ.,

นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.), นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) และ นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการณ์ เลขาธิการ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และผู้บริหารระดับสูง ของ ศธ. เข้าร่วม

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบา ดของ CV-19 ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อเศรษฐกิจ สังคม ชีวิตความเป็นอยู่ ประชาชนได้รับผลกระทบโดยตรงจากการลดกิจกรรมทางสังคม กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ที่ต้องปิดตัวลงทำให้เกิดรูปแบบการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ที่เชื่อมโยงกิจการทางเศรษฐกิจ และสังคมผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล

ซึ่งรวมถึงกิจกรรมด้านการศึกษา ปัจจุบันการศึกษาในรูปแบบชีวิตวิถีใหม่จำเป็นต้องปรับรูปแบบการเรียนการสอน เป็นการสอนทางไกลให้นักเรียนเรียนที่บ้าน โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งส่งผลให้ทุกภาคส่วนโดยเฉพะาผู้ปกครองมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

รัฐบาลเห็นถึงความสำคัญของปัญหาและไม่นิ่งนอนใจ และมีมาตรการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนถึงโรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรทางการศึกษา โดยมีมาตรการช่วยเหลือทางการเงิน อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน และอินเตอร์เน็ตฟรีสำหรับการศึกษา เพื่อลดผลกระทบต่อการศึกษาของเยาชนให้ได้มากที่สุด เพื่อให้เด็กทั่วประเทศได้รับการศึกษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เมื่ออยู่ในสถานการณ์วิกฤตผู้เรียนต้องไม่พลาดโอกาสการเรียนรู้

รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน พร้อมกับปรับรูปแบบการเรียนรู้ที่ไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะองค์ความรู้ แต่ต้องสามารถนำองค์ความรู้ต่าง ๆ ไปประยุกต์กับการประกอบอาชีพให้ได้ในภายภาคหน้า เป็นสิ่งสำคัญที่สุด ผมของให้ ศธ. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพัฒนารูปแบบการศึกษาให้สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตวิถีใหม่

ผ่านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน ตลอดจนสนับสนุนอุปกรณ์การศึกษา ระบบอินเตอร์เน็ตที่จำเป็นต่อการศึกษาที่บ้าน เพื่อให้เด็กไทยได้รับการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และความรู้อย่างครบถ้วน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล พร้อมทั้งได้มีการปลูกฝังวินัย คุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม ประวัติศาสตร์ และความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญต่อการเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ

ด้าน น.ส.ตรีนุช กล่าวว่า ภายใต้ภาวะวิกฤติในปัจจุบัน ศธ.ออกมาตรการลดภาระทางการศึกษา เพื่อเยียวย าและบรรเทาความเดือดร้อนของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง ทั่วประเทศ 3 มาตรการ ดังนั้น มาตรการที่ 1 การจ่ายเงิน เยียวย านักเรียน ทุกคนทุกสังกัด คนละ 2,000 บาท โดยผู้ปกครองรับเงินเต็มจำนวน ต่อนักเรียน 1 คน ไม่หักค่าใช้จ่ายใด ๆ

เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ให้แก่นักเรียนนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาสังกัด ศธ. ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงสถานศึกษานอกสังกัด ศธ. ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล-ม.6 และอาชีวศึกษา ซึ่งมีอยู่ราว 11 ล้านคน รวมทั้งสิ้น 22,000 ล้านบาท คาดว่าจะได้รับภายในวันที่ 31 ส.ค.ถึงต้นเดือนก.ย.นี้

น.ส.ตรีนุช กล่าวต่อว่า มาตรการที่ 2 อินเทอร์เน็ตฟรีสำหรับการเรียน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในการสนับสนุนอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์สำหรับการเรียนออนไลน์ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองที่มีบุตรหลานเป็นนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล-มัธยมศึกษา สังกัด สพฐ. รวมถึงนักเรียนนักศึกษาสังกัด สอศ. และกศน. ที่มีการเรียนการสอนแบบออนไลน์ จำนวน 3.6 ล้านคน รวมมูลค่ากว่า 600 ล้านบาท ในช่วงระหว่างวันที่ 15 ส.ค.-5 ต.ค.2564

โดยสนับสนุนใน 2 รูปแบบ คือ แบบที่ 1 ช่วย Top-up แพ็กเกจอินเทอร์เน็ตมือถือให้เบอร์ที่นักเรียนใช้เรียนออนไลน์ ทั้งระบบเติมเงินและรายเดือน สามารถใช้งานแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนการสอนได้แบบไม่จำกัด อาทิ Microsoft Teams, Google Meet, ZOOM, Cisco Meeting, WebEx และ Line Chat พร้อมอินเทอร์เน็ตอีก 2GB

สำหรับการใช้งานอื่นๆ และแบบที่ 2 ช่วยจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตบ้าน โดยหักจากบิลค่าบริการ เดือนละ 79 บาท (ยังไม่รวม VAT) เป็นเวลา 2 เดือน ซึ่งนักเรียนสามารถเลือกรับสิทธิได้อย่างใดอย่างหนึ่ง และรับได้ 1 คนต่อ 1 สิทธิ น.ส.ตรีนุช กล่าว

และมาตรการที่ 3 การลดภาระงานครูและนักเรียน โดยให้ครูลดการรายงานและโครงการต่างๆ ให้คงไว้เฉพาะที่จำเป็น ส่วนนอกเหนือจากนี้ให้ชะลอไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น รวมถึงลดการประเมินต่างๆ ทั้งที่เป็นงานของหน่วยงานภายในและภายนอก ให้เหลือ 3 โครงการ หรือ 1% จากเดิมที่มี 72 โครงการ หรือ 32% เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนของครูให้มากขึ้น

ส่วนการลดภาระนักเรียน เพื่อให้เด็กได้เรียนในสิ่งที่ต้องเรียนอย่างเต็มที่ ให้ครูและผู้ปกครองร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ โดยให้การบ้านเท่าที่จำเป็น เน้นหลักฐานการเรียนรู้มากกว่าการสอบ

รวมถึงการนับเวลาเรียนรูปแบบใหม่ ที่จะนับเวลาเมื่อนักเรียนเกิดการเรียนรู้ เช่น การเรียนออนไลน์ การทำการบ้าน หรือการออกกำลัง ซึ่งการนับเมื่อเกิดการเรียนรู้จะช่วยลดความตึงเครียด ให้ครูและนักเรียนได้จัดการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย ไม่ต้องเรียนผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนเพียงอย่างเดียว

อย่างไรก็ตาม ตรีนุช เร่งทุกแห่งวางแผนกระจายเงิน 2 พัน ให้ผู้ปกครองนร. คาด 31ส.ค.นี้