. บัตรสวัสดิการເເห่งรัฐ อัปເดตวงເงินເข้าบัตรคนจน รอบใหม่ งวดເເรก 1 ເม.ย. 66 -
ข่าวสังคม - โซเชียล » บัตรสวัสดิการເເห่งรัฐ อัปເดตวงເงินເข้าบัตรคนจน รอบใหม่ งวดເເรก 1 ເม.ย. 66

บัตรสวัสดิการເເห่งรัฐ อัปເดตวงເงินເข้าบัตรคนจน รอบใหม่ งวดເເรก 1 ເม.ย. 66

29 มีนาคม 2023
34   0

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คลังอัปเดตวงเงินเข้าบัตรคนจนงวดแรก 1 เม.ย. 66 ได้ครบทุกกระเป๋าเฉพาะคนที่ยืนยันตัวตนสำเร็จภายใน 26 มี.ค. 66

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวถึงความคืบหน้าการยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่รัฐ บัตรคนจน รอบใหม่ ณ วันที่ 21 มี.ค. 66 เวลา 13.00 น. มีจำนวนผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จแล้ว 11.38 ล้านคน คิดเป็น 77.99% ของจำนวนผู้ผ่านเกณฑ์ทั้งหมดที่มีอยู่ 14.59 ล้านคน ส่วนจำนวนผู้ยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ พบว่ามีจำนวน 1.12 ล้านคน

โดยผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จแล้วภายในวันที่ 26 มี.ค. 66 จะสามารถใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐผ่านบัตรประชาชนได้ตั้แต่วันที่ 1 เม.ย. 66 โดยจะได้รับสิทธิสวัสดิการดังนี้

วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา วัตถุดับเพื่อเกษตรกรรม จากร้านธงฟ้าฯ และร้านอื่นๆ ตามที่กระทรวงพาณิชย์ จำนวน 300 บาทต่อคนต่อเดือน

วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มจากร้านค้าที่กระทรวงพลังงานกำหนด จำนวน 80 บาทต่อคน ต่อ 3 เดือน

วงเงินค่าเดินทางระบบสาธารณะ จำนวน 750 บาทต่อคนต่อเดือน

เงินอุดหนุนค่าไฟฟ้าจำนวน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

กรณีที่ใช้ไฟฟ้าเกินวงเงินที่กำหนด ผู้มีสิทธิจะต้องเป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าทั้งหมด โดยจะได้รับสิทธิเดือนแรก คือ “ใบแจ้งหนี้ค่าบริการเดือน เม.ย. 66” หากลงทะเบียนกับหน่วยงานผู้ให้บริการ ได้แก่ สำนักงานการไฟฟ้านครหลวง หรือสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภายในวันที่ 8 เม.ย. 66 เวลา 17.00 น. หรือลงทะเบียนกับกิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือภายในวันที่ 20 เม.ย. 66 เวลา 17.00 น.

มาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำประปา อุดหนุนค่าน้ำประปาจำนวน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

กรณีที่ใช้น้ำประปาเกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท ผู้มีสิทธิยังคงได้รับการสนับสนุนในวงเงิน 100 บาท และจะต้องชำระส่วนที่เกิน 100 บาท ด้วยตนเอง แต่หากผู้มีสิทธิใช้น้ำประปาเกิน 315 บาท จะต้องเป็นผู้รับภาระค่าน้ำประปาทั้งหมด โดยจะได้รับสิทธิเดือนแรก คือ “ใบแจ้งหนี้ค่าบริการเดือน เม.ย. 66

หากลงทะเบียนกับหน่วยงานผู้ให้บริการ ได้แก่ สำนักงานการประปานครหลวง และสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคภายในวันที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา 17.00 น. สำหรับมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางจะชำระค่าบริการที่ผู้มีสิทธิที่ใช้บริการตามเงื่อนไขที่กำหนดให้แก่หน่วยงานผู้ให้บริการทั้ง 5 แห่งดังกล่าวข้างต้น โดยผู้มีสิทธิไม่จำเป็นต้องสำรองเงินในการชำระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาแต่อย่างใด ซึ่งผู้มีสิทธิสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2566 ดังนี้ การลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้า สามารถลงทะเบียนได้ที่

สำนักงานการไฟฟ้านครหลวง หรือผ่านเว็บไซต์ https://meagate1.mea.or.th/welfareregis เบอร์ติดต่อ 1130

สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือผ่านเว็บไซต์ https://welfareregis.pea.co.th เบอร์ติดต่อ 1129

กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ หรือผ่านเว็บไซต์ https://walfareregis.sea.co.th เบอร์ติดต่อ 086 848 1284 และการลงทะเบียนรับสิทธิค่าน้ำประปา สามารถลงทะเบียนได้ที่

สำนักงานการประปานครหลวง หรือผ่านเว็บไซต์ https://eservicesapp.mwa.co.th เบอร์ติดต่อ 1125

สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค หรือผ่านเว็บไซต์ https://register.pwa.co.th/welfare-register.html เบอร์ติดต่อ 1662

ส่วนผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ขออุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติได้ 2 ช่องทาง ได้แก่

ขออุทธรณ์ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th ตั้งแต่เวลา 6.00 น.-23.00 น. ของทุกวัน

ขออุทธรณ์ผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน ได้แก่

ธนาคารออมสิน

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ)

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

สำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัด ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ

สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร

ศาลาว่าการ เมืองพัทยา ตามวันและเวลาทำการของแต่ละหน่วยงาน

อย่างไรก็ตาม การได้รับสวัสดิการภายใต้โครงการฯ จะไม่กระทบกับการได้รับสวัสดิการอื่น ๆ ของภาครัฐโดยผู้มีสิทธิตามโครงการฯ จะยังคงสามารถรับสิทธิสวัสดิการอื่น ๆ ของภาครัฐได้โดยไม่มีการตัดสิทธิสวัสดิการอื่น ๆ แต่อย่างใด ซึ่งผู้ลงทะเบียนโครงการฯ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดโครงการฯ ปี 2565 เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th

ที่มา: sanook.com