. สินเชื่อบุคคล SCB เปิดให้ลงทะเบียนเงิน 20,000บ. ผ่อนได้นาน 24 เดือน -
ข่าวสังคม - โซเชียล » สินเชื่อบุคคล SCB เปิดให้ลงทะเบียนเงิน 20,000บ. ผ่อนได้นาน 24 เดือน

สินเชื่อบุคคล SCB เปิดให้ลงทะเบียนเงิน 20,000บ. ผ่อนได้นาน 24 เดือน

29 มีนาคม 2023
50   0

ทางด้านของสินเชื่ อบุคคล Speedy loan จากธนาคารไทยพาณิชย์ สมัครสินเชื่อเงินสดได้ง่ายๆ โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน รับเงินสด เข้าบัญชีธนาคาร พร้อมวงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้

เงื่อนไขบริการ

1. ผู้สมั ครมีอายุระหว่าง 20 60 ปี

2. ร ายได้ขั้นต่ำ 15,000 บ าท สำหรับพนักงานประจำ

15,000 บ าท สำหรับเจ้าของธุรกิจ

3. มีหมายเลขโทรศัพท์ที่บ้ านหรือที่ทำงานที่ติดต่อได้

ร ายละเอียด ขอสินเชื่ อทั่วไป

ส มัครง่ายโดยไม่ต้องมีหลักท รัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน

เมื่อขอสินเชื่ อไปแล้วได้รับการอนุมัติ ธนาคารจะโอนเงิ นกู้เข้าบัญชีธนาค ารที่ลู กค้ าได้แจ้งความประสงค์ไว้

วงเงิ นอนุมัติตั้งแต่ 20,000 3,000,000 บ าท

20,000 30,000 บ าท ผ่อนได้สูงสุด 24 เดือน

30,001 99,999 บ าท ผ่อนได้สูงสุด 60 เดือน

100,000 3,000,000 บ าท ผ่อนได้สูงสุด 72 เดือน

ชำระคืนธนาค ารเป็นร ายเดือนๆ ละเท่าๆ กัน

คิดอัตร าดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

ระยะเวล าการผ่อนชำระขั้นต่ำ 12 เดือน และสูงสุดไม่เกิน 72 เดือน

อนุมัติไว กับสินเชื่ อบุคคล Speedy loan

วงเงิ นอนุมัติสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของร ายได้เฉลี่ยต่อเดือน และไม่เกิน 3,000,000 บ าท

ระยะเวล าผ่อนชำระนานสูงสุด 72 เดือน

เอกส ารประกอบการสมั คร

เอกส ารยืนยันตัวตน

สำเนาบัตรประชาช นเพียงอย่ างเดียวเท่านั้น หรือสำเนาบัตรข้าร าชการหรือสำเนาบัตรรั ฐวิสาหกิจ

ที่มีเลขที่ประจำตัวประชาช นและรูปถ่ายบนหน้าบัตร พร้อมแนบสำเนาทะเบี ยนบ้ า น

เอกส ารยืนยันร ายได้

สลิปเงิ นเดือนปัจจุบัน หรือหนังสือรับรองเงิ นเดือน และสำเนาใบแจ้งยอดเงิ นฝากย้อนหลัง 3 เดือน สำหรับพนักงานประจำ

สำเนาหนังสือจดทะเบี ยนห้างหุ้นส่วน จากกระทรวงพาณิชย์ และสำเนาใบแจ้งยอดเงิ นฝากย้อนหลัง 6 เดือน

สำหรับเจ้าของกิจการ

บัญชีเงินฝาก

สำเนาบัญชีเงิ นฝากหน้าแรกของธนาคารที่ต้องการโอนเงินเข้า

อัตราดอกเบี้ยสำหรับสินเ ชื่อบุคคล Speedy Loan

วิธีการคิดอัตร าผ่อน 2,700 บ าทต่อเดือน :กรณีวงเ งินกู้ 100,000 บ าท อัตร าผ่อน 2,700 บ าทต่อเดือน

ระยะเวล าผ่อนชำระ 72 เดือน คำนวณจากอัตร าดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 25 ต่อปี

เงื่อนไขรวม :

อัตร าดอกเบี้ยสินเ ชื่อบุคคล Speedy Loan ใช้สำหรับลู กค้ าที่สมั คร

และได้รับการอนุมัติวงเงิ น ระหว่าง 1 มกร าค ม 2564 31 ธันวาค ม 2564 เท่านั้น

ระยะเวล าการผ่อนชำระขั้นต่ำ 12 เดือน และสูงสุดไม่เกิน 72 เดือน

หลักเกณฑ์การอนุมัติสินเ ชื่อ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ธนาคารมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงกติกาเงื่อนไขข้อกำหนด

หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้โดยจะแจ้งให้ทร าบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน

ก่อนดำเนินการเว้นแต่มีความจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด

สมัครสินเชื่อ SPEEDY LOAN กดที่นี่

สอบถามเพิ่มเติม SCB Call Center โทร 02 777 7777 หรือ ธนาคาร ไทยพาณิชย์ ทุกสาขาใกล้บ้านคุณ

ชมคลิปวิธีสมัครง่ายๆ

แหล่งที่มา: ทันข่าวประกันสังคม