. ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ผ่าน ยื่นอุทธรณ์ แก้ไขข้อมูลอย่างไรบ้าง -
ข่าวสังคม - โซเชียล » ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ผ่าน ยื่นอุทธรณ์ แก้ไขข้อมูลอย่างไรบ้าง

ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ผ่าน ยื่นอุทธรณ์ แก้ไขข้อมูลอย่างไรบ้าง

24 มกราคม 2023
52   0

เช็คสถานะการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ หากผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ผ่าน สามารถยื่นเรื่องอุทธรณ์ผ่านทางเว็บไซต์ หรือหน่วยงานรับลงทะเบียนได้ เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ล่าสุด ที่นี่

ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ผ่าน

กระทรวงการคลัง ประกาศผลลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มี “สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์” เนื่องจากข้อมูลของผู้ลงทะเบียนไม่ตรงตามฐานข้อมูลของกรมการปกครอง ลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ เป็นผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติ สามารถยื่นเรื่องอุทธรณ์ผ่านทางเว็บไซต์หรือช่องทางอื่นใดตามที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยมีขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนยื่นอุทธรณ์ เมื่อเช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ผ่าน

กรณีขออุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์

1.ตรวจสอบผลการลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ โดยผู้ลงทะเบียนกรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และ วัน/เดือน/ปี เกิด ของผู้ลงทะเบียน บนเว็บไซต์ และคลิก “ตรวจสอบข้อมูล”

2.เมื่อผู้ลงทะเบียนคลิก “ตรวจสอบข้อมูล” หน้าจอจะแสดงผล ดังนี้
กรณีที่ 1 ถ้าหากผู้ลงทะเบียนผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ ระบบจะแสดงผลว่า ผ่าน และให้คลิก “กลับสู่หน้าหลัก”

กรณีที่ 2 ถ้าหากผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ ระบบจะแสดงผลว่า ท่านไม่ผ่านคุณสมบัติตามที่โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 กำหนด หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก “ขออุทธรณ์ผล”

3.เมื่อผู้ลงทะเบียนคลิก “ขออุทธรณ์ผล” ระบบจะให้ระบุข้อมูลตามบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อพิสูจน์ตัวตนของผู้ลงทะเบียนที่มีความประสงค์จะขออุทธรณ์ผล โดยผู้ลงทะเบียนจะต้องกรอกข้อมูล ดังนี้

คำนำหน้า ชื่อ – นามสกุล

วัน – เดือน – ปี เกิด

รหัส Laser ID หลังบัตรประจำตัวประชาชน 10 หลัก

เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จสิ้น ให้คลิก “ตรวจสอบ”

4.เมื่อผู้ลงทะเบียนคลิก “ตรวจสอบ” ระบบจะแสดงรายละเอียดผลการพิจารณาคุณสมบัติ ช่องทางการติดต่อหน่วยงานอุทธรณ์ และให้ผู้ลงทะเบียนระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ก่อนจะคลิก “ยืนยันการขออุทธรณ์”

5.เมื่อผู้ลงทะเบียนได้คลิก “ยืนยันการขออุทธรณ์” ระบบจะแสดงรายละเอียดว่า เมื่อท่านได้ยื่นอุทธรณ์ผ่านระบบแล้ว กรุณาติดต่อหน่วยตรวจสอบสิทธิ์ที่ท่านไม่ผ่านเงื่อนไขโดยตรง เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการอุทธรณ์ของแต่ละหน่วยงานต่อไป

6.หลังจากที่ผู้ลงทะเบียนคลิก “ยืนยันการขออุทธรณ์” เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงรายละเอียดให้ผู้ลงทะเบียนสามารถเลือก “พิมพ์เอกสารผลการพิจารณาคุณสมบัติ” หากต้องการใช้ประกอบการอุทธรณ์กับหน่วยตรวจสอบสิทธิ์

7.ผู้ลงทะเบียนสามารถติดต่อหน่วยตรวจสอบคุณสมบัติที่ไม่ผ่าน เพื่อขอแก้ไขปรับปรุงข้อมูลได้โดยตรง

กรณีขออุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียน

1.การตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติได้ที่หน่วยงานรับลงทะเบียน ได้แก่ ธ.ก.ส. ธนาคารกรุงไทยฯ ธนาคารออมสิน สำนักงานคลังจังหวัด ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร (กทม.) และสำนักงานเมืองพัทยา หรือ ณ สถานที่ที่หน่วยงานรับลงทะเบียนดังกล่าวกำหนด โดยผู้ลงทะเบียนนำบัตรประจำตัวประชาชนไปแสดง ณ จุดตรวจสอบสิทธิ์ตามที่หน่วยงานรับลงทะเบียนกำหนด ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ ณ หน่วยงานรับลงทะเบียน (เจ้าหน้าที่ฯ) เป็นผู้ดำเนินการกดตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติแทนผู้ลงทะเบียน

2.เมื่อตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนแล้ว พบว่า
กรณีที่ 1 ถ้าหากผู้ลงทะเบียนผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเจ้าหน้าที่ฯ จะแจ้งให้ทราบว่าผู้ลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิ์ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 และผู้ลงทะเบียนจะต้องยืนยันตัวตน ณ ธนาคารกรุงไทยฯ ธ.ก.ส. และธนาคารออมสิน

กรณีที่ 2 ถ้าหากผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเจ้าหน้าที่ฯ จะแจ้งให้ทราบว่าผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านคุณสมบัติตามที่โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 กำหนด ทั้งนี้ หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมว่าผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติด้านใดให้ผู้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์กับเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม

3.เมื่อผู้ลงทะเบียนทราบแล้วว่าไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติด้านใดบ้าง ให้ผู้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์กับเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อ “ขออุทธรณ์ผล” ในด้านต่าง ๆ ที่ไม่ผ่านการพิจารณา และให้แจ้งหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่สามารถติดต่อได้ให้กับเจ้าหน้าที่ทราบเพิ่มเติม และเจ้าหน้าที่ฯ จะเป็นผู้ดำเนินการคลิก “ยืนยันการขออุทธรณ์” แทนตัวผู้ลงทะเบียน ทั้งนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ฯ ได้อุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติแล้ว ท่านผู้ลงทะเบียน จะต้องติดต่อหน่วยงานตรวจสอบสิทธิ์ที่ผู้ลงทะเบียน ไม่ผ่านการพิจารณาตามหมายเลขโทรศัพท์หรือตามช่องทางที่มีการระบุไว้โดยตรง

4.เมื่อยืนยันการขออุทธรณ์เสร็จสิ้นแล้ว เจ้าหน้าที่ฯ จะสามารถเลือกพิมพ์เอกสารผลการพิจารณาคุณสมบัติให้กับผู้ลงทะเบียน เพื่อเป็นหลักฐานว่าผู้ลงทะเบียนได้มีการขออุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว หากต้องการใช้ประกอบการอุทธรณ์กับหน่วยตรวจสอบสิทธิ์

5.ผู้ลงทะเบียนสามารถติดต่อหน่วยตรวจสอบคุณสมบัติที่ไม่ผ่าน เพื่อขอแก้ไขปรับปรุงข้อมูลได้โดยตรง

ข้อมูลจาก กระทรวงการคลัง