. ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่าน ต้องผูกพร้อมเพย์บัตรประชาชนรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 -
ข่าวสังคม - โซเชียล » ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่าน ต้องผูกพร้อมเพย์บัตรประชาชนรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66

ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่าน ต้องผูกพร้อมเพย์บัตรประชาชนรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66

24 มกราคม 2023
39   0

ผู้ที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 เช็คประกาศผลลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่าน จะต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชน เพื่อรับสิทธิโอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในอนาคต เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อะไรบ้าง

ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

หลังจากการวันประกาศผลลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่านหรือไม่ผ่าน สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ผ่านคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 จะต้องดำเนินการยืนยันตัวตน ณ ธนาคารตามที่กระทรวงการคลังกำหนด ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธ.ก.ส. หรือธนาคารออมสิน ตั้งแต่วันที่ประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติ เป็นต้นไป จึงจะสามารถใช้สิทธิสวัสดิการผ่านบัตรประจำตัวประชาชนอเนกประสงค์ (Smart Card) ได้ อีกทั้งผู้ที่ได้รับสิทธิจะต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์กับหมายเลขประจำตัวประชาชนกับธนาคารใดก็ได้เพื่อรับสิทธิสวัสดิการอื่น ๆ ในอนาคต สำหรับวันเริ่มใช้สิทธิจะมีการประกาศเป็นทางการอีกครั้ง

ทั้งนี้ ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันที่ใช้สิทธิผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะสามารถใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้จนถึงวันสุดท้ายของเดือนก่อนเริ่มใช้สิทธิของโครงการลงทะเบียนฯ ปี 2565 ซึ่งผู้ลงทะเบียนที่ผ่านคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนฯ ปี 2565 จะสามารถใช้สิทธิสวัสดิการผ่านบัตรประจำตัวประชาชนอเนกประสงค์ (Smart Card) เท่านั้น สำหรับสวัสดิการของผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามโครงการฯ ปี 2565 จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีโดยสวัสดิการหลักต่าง ๆ รัฐบาลยังคงคำนึงถึงสวัสดิการที่จำเป็นต่อการดำรงชีพของผู้มีรายได้น้อย เช่น ค่าอุปโภคบริโภค ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น

อย่างไรก็ดี สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนฯ ปี 2565 แล้วพบว่า ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนฯ ปี 2565 ผู้ลงทะเบียนสามารถยื่นเรื่องอุทธรณ์ได้ตามช่องทางและวันที่กระทรวงการคลังจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามข่าวสารหรือความคืบหน้าต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงการลงทะเบียนฯ ปี 2565 ผ่านทางเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th/ หรือ http://welfare.mof.go.th

ข้อมูลจาก กระทรวงการคลัง