. กองทุนผู้สูงอายุ เปิดลงทะเบียนให้ยืมเงิน รายละ 30,000 บาท ลงทะเบียนออนไลน์ ไม่ต้องเดินทาง -
ข่าวสังคม - โซเชียล » กองทุนผู้สูงอายุ เปิดลงทะเบียนให้ยืมเงิน รายละ 30,000 บาท ลงทะเบียนออนไลน์ ไม่ต้องเดินทาง

กองทุนผู้สูงอายุ เปิดลงทะเบียนให้ยืมเงิน รายละ 30,000 บาท ลงทะเบียนออนไลน์ ไม่ต้องเดินทาง

24 มกราคม 2023
72   0

ผู้สูงอายุเฮ !! กองทุนผู้สูงอายุ เปิดลงทะเบียนให้ยืมเงิน รายละ 30,000 บาท ลงทะเบียนออนไลน์ ไม่ต้องเดินทาง ผ่อนคืนภายใน 3 ปี

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

สินเชื่อผู้สูงอายุ 2566 ของกองทุนผู้สูงอายุ รายละ 30,000 บาท

ประชาชนผู้ที่สนใจกู้เงินอายุเกิน 60 ปี สามารถขอสินเชื่อผู้สูงอายุ รายละ 30,000 บาทได้แล้วนะครับ โดยสามารถยื่นกู้ได้ที่เว็บไซต์กองทุนผู้สูงอายุ จะยื่นกู้รายบุคคล หรือ ยื่นกู้เงินแบบกลุ่ม ก็ได้ โดยวงเงินสินเชื่อผู้สูงอายุ 2565 จะให้รายบุคคลไม่เกิน 30,000 บาท และ ยื่นกู้แบบกลุ่ม (มากกว่า 5 คน) ไม่เกิน 100,000 บาท

สิทธิ์ประโยชน์สินเชื่อผู้สูงอายุ ปี 2566

1.อายุเกิน 60 ปี

2.ไม่มีดอกเบี้ย

3.ผ่อนนาน 3 ปี

4.ลงทะเบียนออนไลน์ได้ (อัปเดตล่าสุด)

5.ยื่นกู้รายเดี่ยวได้ไม่เกิน 30,000 บาท

6.ยื่นกู้แบบกลุ่ม ได้ไม่เกิน 100,000 บาท

ระยะเวลายื่นกู้ ถึง วันรับเงิน / อนุมัติ ไม่เกิน 99 วัน

5 ขั้นตอนกู้เงินกองทุนผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ

1.ลงทะเบียนขอกู้เงินผ่านเว็บไซต์ https://odf.dop.go.th/ หรือ เว็บไซต์ลงทะเบียนกู้เงินผู้สูงอายุ หรือ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ทั้ง 76 จังหวัด

2.ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน / สอบถามข้อเท็จจริง

3.เสนอที่ประชุมพิจารณา

4.แจ้งผลการพิจารณา

5.นัดทำสัญญา / โอนเงินเข้าบัญชีของผู้สูงอายุ

ลงทะเบียนกู้เงินผู้สูงอายุผ่านเว็บไซต์กองทุนผู้สูงอายุ

คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อสำหรับผู้สูงอายุ อัปเดต/ล่าสุด มกราคม 2566

วัตถุประสงค์ของสินเชื่อเพื่อให้ผู้สูงอายุกู้ยืมเป็นทุนประกอบอาชีพจะรายบุคคล หรือรวมกลุ่มกันมากู้ยืมก็ได้ โดยจะอนุมัติสินเชื่อผู้สูงอายุให้ตามความเหมาะสม

ผู้ยื่นกู้ขอสินเชื่อสำหรับผู้สูงอายุจำเป็นต้องมีคนค้ำประกันโดยยึดตามทะเบียนบ้าน และ ฐานเงินเดือน

คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อผู้สูงอายุ

1.ต้องมีอายุเกิน 60 ปี

2.มีความจำเป็นในการประกอบอาชีพ

3.สามารถประกอบอาชีพได้

4.มีร่างกายที่แข็งแรง

5.มีปัจจัยในการประกอบอาชีพ

6.อยู่ในจังหวัดเดียวกันกับที่จะยื่นกู้

7.ไม่เป็นผู้ค้างชำระเงินกองทุนผู้สูงอายุ

คุณสมบัติผู้ค้ำประกัน ให้ผู้กู้สินเชื่อ

ค้ำประกันได้เพียง 1 ท่านเท่านั้น

1.อายุไม่เกิน 59 ปี

2.เป็นผู้มีรายได้ หรือ มีอาชีพประจำ

3.อยู่ในจังหวัดเดียวกันกับผู้สูงอายุที่ยื่นกู้เงิน

4.ไม่อยู่ในระหว่างเป็นผู้กู้ยืม

5.ไม่อยู่ระหว่างเป็นผู้ค้ำประกันให้กับบุคคลอื่นที่ขอกู้ยืม

กู้ยืมเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?

1.บัตรประจำตัวประชาชน ผู้กู้ และ ผู้ค้ำ

2.ทะเบียนบ้าน ผู้กู้ และ ผู้ค้ำ

3.หนั้งสือรับรองเงินเดือน ผู้ค้ำ

4.ทะเบียนสมรส หรือ ใบหย่า่ (ถ้ามี)

5.ใบมรณะบัตรคู่ชีวิต กรณีเสียชีวิต (ถ้ามี)

6.ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)

ขั้นตอน วิธี และเอกสารที่ต้องเตรียมในการขอสินเชื่อเพื่อประกอบอาชีพ กลุ่มคนสูงอายุ

กู้เงินผู้สูงอายุได้ที่ไหน ?

พื้นที่ กทม. ยื่นเอกสารกู้ที่สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ

ต่างจังหวัด ยื่นกู้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) บางพื้นที่จะอยู่ในศูนย์ราชการ หรือ ศาลากลาง

การชำระเงินคืน

ชำระคืนภายในวันที่ 5 ของเดือน ช้าสุดไม่เกิน วันที่ 15 ของเดือนนั้นๆ โดยชำระผ่านสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ทั้ง 76 จังหวัด หรือ

ที่ทำการไปรษณีย์

เคาน์เตอร์เวอร์วิส

ร้านสะดวกซื้อ 7-11

วิธีจ่ายเงินคืนสินเชื่อสำหรับผู้สูงอายุ เข้ากองทุนผู้สูงอายุ

ตัวอย่างผู้ที่ผ่านการขอสินเชื่อเพื่อประกอบอาชีพล่าสุด

ขอยกตัวอย่างเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนและกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุ ครั้งที่ 8/2565

พม. โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนและกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุ ครั้งที่ 8/2565 โดยมีนางสาวชวนชม จันทะวงษ์ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ปฏิบัติหน้าที่ประธนานการประชุมฯ นางตะติยา ไกรศรศรี ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้อำนวยการกอง/กลุ่ม ข้ารชการ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกองทุนผู้สูงอายุ ชั้น 1 อาคารพิชเยนทรโยธิน ภายในบริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิธี และ ผ่านระบบ Zoom Meeting

มีผู้กู้ผ่านเกณฑ์ จำนวน 366 ราย โครงการที่ขอรับการสนับสนุนผ่านเกณฑ์ จำนวน 17 โครงการ

การประชุมคณะกรรมการอนุมัติสินเชื่อกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพผู้สูงอายุ

ถาม – ตอบเกี่ยวกับสินเชื่อประกอบอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุกู้เงินได้กี่บาท?

ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม รายบุคคลได้ไม่เกิน 30,000 บาท รายกลุ่มมากกว่า 5 คน ได้ไม่เกิน 100,000 บาท

สินเชื่อประกอบอาชีพผู้สูงอายุ 2566 กี่วันอนุมัติ?

ไม่เกิน 99 วัน

อายุกี่ปีถึงจะสมัครสินเชื่อสำหรับผู้สูงอายุได้?

60 ปีขึ้นไป

ไม่มีคนค้ำประกันกู้เงินได้ไหม?

ไม่ได้

ผู้ค้ำประกันเป็นลูกเรา หรือ ลูกผู้กู้ได้ไหม?

ได้ (ยึดตามคุณสมบัติผู้ค้ำประกันเป็นหลัก)

กู้เงินคนแก่ 30,000 บาท ใช้เอกสารอะไรบ้าง?

บัตรประชาชน ผู้กู้ ผู้ค้ำ / สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้กู้ ผู้ค้ำ / หนังสือรับรองรายได้ผู้ค้ำ / และเอกสารอื่นๆ

ยื่นกู้เงินผู้สูงอายุได้ที่ไหน?

ผ่านเว็บไซต์ หรือ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัด

ที่มา: 18pee.com